نتیجه شکایت آقای شهردار بانه از مدیریت بانە نیوز

Shojae Hoseinzadeh

در نتیجە شکایت شهردار بانه “جناب وریا وثوقی” از مدیریت بانه نیوز بصورت مستقیم و شخصی و متهم نمودن “شجاع حسین زاده” به جرم نشر اکاذیب، صبح چهارشنبه 13دی، پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به این شکایات، بدلیل نبود مستندات مکتوب حکم جلب مدیریت بانه نیوز صادر و “شجاع حسین زادە” روانه بازداشتگاه زندان شد.

❕جناب شهردار که رشتە دانشگاھی اش با پُست شهرداری ارتباطی ندارد، اما علاوه بر مھارت! در کسب این پُست، در امر انتصاب اتهام نیز ظاهراً استعداد کافی دارند.

🔺در مدت زمانی ‌کە آقای “ولی احمدی” سرپرستی شھرداری را برعهدە داشت، حکم تخلیه بصورت مکتوب جهت تخریب ایستگاه چای واقع در بانه کۆن صادر و بدون دادن فرصت کافی جهت تخلیە، سریعاً تخریب شد، اما پس از روی کار آمدن شهردار جدید؛ سیاست نامتعارف غافلگیرنمودن توسط “وریا وثوقی” در پیش گرفته شد به‌نحوی ‌کە از آن پس نیروهای شهرداری دستورات آقای شھردار برای تخریب ایستگاەھای چای در پیرمراد را بصورت شفاھی اعلام می کنند و وقتی بانه نیوز تذکر شفاهی افراد شهرداری به کسبه را منعکس می کند سریعاً اقدام به طرح شکایت به جرم “نشر اکاذیب” می‌نماید!

🔺پس از آنکە “بانە نیوز” بە منظور توجه به قشر آسیب پذیر جامعه و رسالت خبری خود، اخبار تهدید شدن کسبە ھای ایستگاه چای توسط شھرداری را خبررسانی کرد، آقای وثوقی فرصت را غنیمت دانستند تا نیت خود را برای ساکت کردن این رسانە عملی کنند و با طرح شکایت در مراجع قضایی، بانە نیوز را در دادگاە بە “نشر اکاذیب” متهم کردند. برای رسیدن به هدف خود، اینبار با شخصی نمودن و شکایت از شخص شجاع حسین زاده (مدیریت بانه نیوز) درصدد پرونده سازی و ایجاد سابقه کیفری برای وی برآمدند.

❗️شکایت ھای آقای شھردار بە اینجا ختم نمی شود و در جریان برخوردھای فیزیکی شدید نیروھای شھرداری با میوە فروشان بلوار مرزبانان، کە بانە نیوز (با توجە بە مستنداتی) خبر آنرا منعکس نمود بازھم خشم ایشان را برانگیخت و آقای وثوقی مجدداً از بانە نیوز شکایت کرد (علاوه بر آنکه از جانب نیروهایش مدیریت کانال پس از درج خبر، تهدید جانی نیز شد). سطح فعالیت ھای آقای وثوقی در دوران پست شورای شھر و سپس کسب کرسی شهرداری بە کنار، اما اگر آقای وثوقی سعی خود را به‌جای خفه نمودن صدای منتقدان در آبادانی بانە معطوف نماید، بی شک اکنون از انتقادھا بی منت می‌بود و یا حداقل می‌توانستند از انتقادھا برای رفع نواقص بھرەبرداری کنند.

✔️خدا عاقبت این شھر را بە خیر کند کە ھمان ابتدا انتخاب شهردارش با سیل عظیمی از نارضایتی‌های بی سابقە مردم روبرو شد و اکنون ھمان شھردار کە پست شھرداری را کسب کردە، نیروھایش با شدت بە برخورد فیزیکی قشر ضعیف جامعە برآمدە‌اند و ھمزمان درصدد است صدای منتقدان را نیز خفه کند.

➖شهردار محترم
همه گذر زمان را خواھیم دید و ما نیز این شکایت‌ های بی پایه و اساس را پشت سر خواهیم گذاشت، اما اگر اقشار آسیب پذیر را همچنان مورد فشار قرار دهید یا نتوانید همچون شهردار پیشین تمام جوانب را از مردم داری تا خدمت به این شهر در نظر بگیرید، نخواهید توانست محبوبیت از دست رفته خود را که از همان ابتدا زیر سوال رفته بدست بیاورید.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *